,

,

Minggu, 14 September 2014

KARAKTER JIWA MANUSIA oleh: Hakam Ahmed El-Chudrie


Menurut kelompok tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, jiwa manusia terbagi ke dalam tujuh lapisan (tingkatan), yang memiliki karakternya masing-masing. Karakter-karakter tersebut digambarkan sebagai berikut:[1]
1. Jiwa Amarah
Kebaikan:
Tidak ada sifat baik yang ditemukan pada jiwa amarah.
Keburukan:
 • Al-Bukhl (kikir).
 • Al-Hirs (Materialistik).
 • Al-Hasad (dengki dan iri hati).
 • Al-Jahl (bodoh/susah menerima kebenaran).
 • Al-Syahwat (hidunistik).
 • Al-Kibr (merasa diri besar/sombong).
 • Al-Ghadab (suka marah).
2. Jiwa Lawwamah
Kebaikan:
 • Iman (keyakinan akan kebenaran syari’at).
 • Islam (penyerahan diri kepada ketentuan syari’at).
 • Tauhid.
 • Ma’rifat.
Keburukan:
 • Al-Laum (suka mencela).
 • Al-Hawa (senang menuruti hawa nafsu).
 • Al-Makr (menipu).
 • Al-Ujub (membanggakan diri).
 • Al-Ghibat (mengunjing).
 • Al-Riya’ (pamer atas amal dan prestasi).
 • Al-Dzulm (menganiaya/tidak adil).
 • Al-Kidzb (berbohong).
 • Al-Ghaflat (lupa dari mengingat Allah).
3. Jiwa Mulhimah
Kebaikan:
 • Tawaddu’ (merendahkan diri).
 • Qana’at (menerima semua pemberian Tuhan).
 • Al-Sakhawat (dermawan).
 • Al-Hilm (lapang dada).
 • Al-Taubat (bertaubat).
 • Al-Shabr (sabar/tahan uji).
 • Al-Tahammul (tahan menjalani penderitaan).
Keburukan:
 • Hidonisme (cenderung mengikuti hawa nafsu untuk bersenang-senang semata).
 • Cenderung mengikuti nafsu seks.
4. Jiwa Muthma’innah
Kebaikan:
 • Al-jud (tidak kikir terhadap harta).
 • Al-Tawakkal (berserah diri kepada Allah).
 • Al-Ibadat (ikhlas beribadah kepada Allah).
 • Al-Syukr (bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah).
 • Al-Ridha (rela terhadap hokum dan ketentuan Allah).
 • Al-Khaswat (takut mengerjakan maksiat kepada Allah).
Keburukan:
 • Rakus
 • Ambisius (menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan).
 • Suka bertengkar.
 • Bermusuhan.
5. Jiwa Mardhiyah
Kebaikan:
 • Husnal-khuluq (baik budi pekerti lahir-batin).
 • Tark maa siwa Allah (meninggalkan segala sesuatu yang selain Allah).
 • Al-luthf (belas kasih terhadap semua makhluk).
 • Haml al-khalq ala al-silah (mengajak kepada kebaikan/amar ma’ruf).
 • Al-‘afwu ‘an zunub al-khalqi (pemaaf terhadap kesalahan semua makhluk).
 • Hubbubal-khalqi wa al-mail li ikhrajihim min dzulumati thabai’ihim wa anfusihim ila anwar arwahihim (menyayangi makhluk dengan tujuan untuk mengeluarkan mereka dari pengaruh tabi’ah dan nafsu mereka kepada cahaya ruhani yang suci).
Keburukan:
 • Hasad.
 • Takabbur.
 • Khianat.
 • Licik.
 • Munafiq (busuk hati)
6. Jiwa Kamilah
Kebaikan:
 • Ilmu al-yaqin.
 • ‘Ain al-yaqin.
 • Haq al-yaqin.
Keburukan:
Sifat al-rububiyah (sifat ketuhanan) yang tidak semestinya dipergunakan manusia, yaitu: takabbur, ujub, riya’, sum’ah, dan sebagainya.
7. Jiwa Radhiyah
Kebaikan:
 • Al-karam (senang bersedeqah).
 • Al-zuhd (bertapa dari materi).
 • Al-ikhlas (memurnikan niat kepada Allah).
 • Al-wara’ (berhati-hati dalam beramal).
 • Al-riyadhah (berlatih membersihkan jiwa).
 • Al-wafa’ (selalu memegang janji, khususnya janji kepada Allah).
Keburukan:
Tidak ditemukan sifat tercela pada tingkatan jiwa radhiyah.

[1] Kharisudin Aqib (mursyid ke-40 tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah), al-Hikmah: Memahami Teosofi Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), hlm. 143-156. Lihat pula Kharisudin Aqib, Inabah: Jalan Kembali dari Narkoba, Stress, dan Kehampaan Jiwa, cet. I, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), hlm. 104-112. Bandingkan dengan Muhammad Amin al-Kurdiy, Tanwir al-Qulub fi Mu‘amalat ‘Ulum al-Ghuyub, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995M/1415H), hlm. 408-410.

Sumber :
http://hakamabbas.blogspot.com/2014/09/karakter-jiwa-manusia.html


Postingan Terkait

Widget dari [ Mukelujauh.blogspot.com ]

Ayo Perbanyak Solawat

download win hisab versi 2.96 via ziddu

SARKUB TECH MELEK IPTEK

UNIVERSITAS MENYAN INDONESIA

Santri

PISS - KTB

Total tayangan laman

4